POLISVOORWAARDEN NBGP & NBPL HERZIEN

Polisvoorwaarden NBGP & NBPL herzien

Ontwikkelingen in de wereld hebben zo af en toe een weerslag op de voorwaarden waaronder verzekeringen gesloten worden. Daarom heeft VNAB onlangs updates uitgebracht voor de Nederlandse Beurs-Goederenpolis (NBGP) en de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL).

De juridische commissie Schade van VNAB heeft het initiatief genomen en teksten ter goedkeuring voorgelegd aan de voormalige Poliscommissie Transport.

Initiatief tot een verzoek om modelvoorwaarden te herzien ligt bij de markt en onder meer bij de juridische commissie Schade van de VNAB of het Verbond van Verzekeraars. Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de Adviescommissie Co-assurantie Transport heeft de modelvoorwaarden aangepast en geaccordeerd. Vervolgens zijn deze goedgekeurd door de juridische commissie en het bestuur van de VNAB.

Omdat beide polisformulieren de basis vormen van heel veel transportverzekeringen in Nederland is het aan te raden om te kijken welke wijzigingen er zijn aangebracht. Het kan nuttig zijn om de bestaande polissen en makelaarsvoorwaarden opnieuw te bekijken en te laten aansluiten bij deze nieuwe voorwaarden.

Nederlandse Beurs-Goederenpolis (NBGP) 2014

De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. Zo is de term verzekeringnemer en/of verzekerde als begrip opgenomen. Ook spreken de artikelen nu van ‘verzekeraar(s)’. Verder zijn enkele artikelen gewijzigd of vervallen:

artikel 9.4: ‘Averij-Grosse depots is weggelaten’;
artikel 11: t.a.v. van de vaststelling van schade zijn wijzigingen aangebracht. Dit om het verschil tussen vaststelling en taxatie door een deskundige goed te benoemen;
artikel 15: de vroegere clausule illegaliteit is vervangen door de clausule Handels- en economische sancties. Die bestaat uit de standaard VNAB-tekst (sub1) aangevuld met de Verbondsclausule (sub 2 en sub 3);
artikel 20: sub 2 en sub 3 zijn aangepast voor wat betreft de verjaringsregeling. Verzekering tegen aansprakelijkheid wordt apart geregeld in sub3. In sub 2 is een nieuwe termijn van drie jaren nu gespecificeerd;
artikel 24: referentie naar voorrang op wettelijke regeling is verwijderd. Dit bleek juridisch niet mogelijk;
artikel 27: deponeren gebeurt niet meer, die slotbepaling is hierdoor niet meer opgenomen. Dit geldt ook voor het polisblad, waar nu ‘gepubliceerd’ staat, en niet ‘gedeponeerd’.

Nederlandse beurspolis voor landmateriaal (NBPL) 2014

Ook in de NBPL zijn wijzigingen aangebracht:

artikel 9: hier is het verjaringsartikel aangepast, gelijk aan artikel 20 NBGP;
artikel 13: Handels- en economische sancties zijn toegevoegd, in de vorm van de standaard VNAB-tekst;
artikel 16: slotbepalingen zijn herschreven. Deponeren bij de VNAB gebeurt niet meer, dus die bepaling is doorgehaald.

Gebruik polisvoorwaarden

Deze nieuwe polisvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de VNAB (www.vnab.nl), waar vele nuttige polisvoorwaarden, clausules en overige informatie is te vinden. Uiteraard moet opgemerkt worden dat de gepubliceerde modelvoorwaarden niet bindend zijn en dat het gebruik ervan op generlei wijze wordt aanbevolen door de VNAB. Zij dienen slechts als model. Hiervan kan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules worden afgeweken…Het staat een ieder dus vrij om andere polisvoorwaarden te gebruiken.

Over de VNAB

De VNAB is de brancheorganisatie voor de co-assurantiemarkt. Zij houdt alle ontwikkelingen op het gebied van de grootzakelijke markt in de gaten en behartigt de belangen van haar leden richting de andere brancheorganisaties (zoals Adfiz en het Verbond) en de toezichthouders (DNB en AFM). Via e-ABS faciliteert de VNAB het zakendoen op de beurs. Aanvullend stelt de VNAB modelpolisvoorwaarden en modelclausules ter beschikking aan de markt. Deze worden bij nieuwe ontwikkelingen door een vertegenwoordiging uit de markt up-to-date gehouden. Bron: de Beursbengel ~ Vakblad voor de verzekeringsbedrijfstak

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg